Algemene Voorwaarden van Rijschool Dejo

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en de daarbij behorende CBR -TTT , BNOR en praktijkexamens.


Verplichtingen van de autorijschool:
Rijinstructie wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
De cursist krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur.
De tijdsduur van de te geven rijles, zoals aangegeven in de les-overeenkomst, wordt volledig benut voor het geven van rijinstructie.
De cursist die via de rijschool het examen heeft aangevraagd, heeft tijdens het praktijkexamen beschikking over hetzelfde les(motor)rijtuig als waarin hij/ zij de rijinstructie heeft gekregen. Bij noodzaak wordt er een vervangend motorrijtuig van hetzelfde of gelijkwaardige type geregeld.
De cursist heeft de mogelijkheid een proefles af te leggen. De genoemde proefles is gratis.
Rijschool DEJO heeft een aansprakelijkheid verzekering afgesloten.

Verplichtingen van de leerling:
De cursist dient zich te houden de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen
Bij niet nakomen van afgesproken rijles zonder tijdige afzegging, wordt de volledige les prijs in rekening gebracht.
Bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 48 uur van tevoren aan de rijinstructeur te worden gemeld. (zondagen, alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend).
De cursist dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
Ook dient het lesschema (in overleg met rijinstructeur) over het aantal te volgen rijlessen per week tot de datum van het rijexamen te worden nageleefd.

BETALING
De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding voor de afgesproken datum te voldoen.
De betaling gaat per overmaking van bank of giro aan de rijschool of contant
De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst de lesprijs te verhogen m.u.v. de reeds afgenomen, betaalde lespakketten. De cursist heeft in dat geval het recht om de les/overeenkomst te ontbinden van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.
De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rijinstructeur is voldaan.
Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

Rijopleiding
De rijopleiding omvat rijlessen: Gegeven door bevoegde rijinstructeurs, met een tijdsduur van minimaal 60 minuten, die volledig worden benut voor het geven van rijinstructie, voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden, van 16.5 jaar en ouder.

Praktijkexamen:
Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt de rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.
De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/ zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat de cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/ zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de rijschool kan aantonen. Wel moet dan €16,50 annuleringskosten aan het CBR worden betaald.. Een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden . De rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd. Indien de Rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/ zij zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen.

Examengeld:
Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van de Rijschool of contant te worden voldaan.

Aansprakelijkheid:
De cursist is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van aanrijding tijdens de proefles, rijles en het praktijkexamen. De Rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/ of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden. De Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de cursist, ondanks zijn/ haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Beëindiging rijopleiding:
Indien de Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. De Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan de cursist betalen.
De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om dusdanig dringende reden(en) dat van hem/ haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. De Rijschool zal in geval van een vooruit betaald pakket de prijs van losse lessen en afgenomen producten hanteren en het tegoed minus administratiekosten binnen 14 dagen aan de cursist betalen.Klachtenregeling:
De cursist kan indien er geschillen ontstaan tussen hem/ haar en de rijinstructeur een beroep doen op bemiddeling via een onafhankelijke derde. Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan de Rijschool worden gemeld of schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan.